วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ รับคำขอขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่จากผู้ประกอบการ 1 ราย ในพื้นที่ ม.6 เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสนอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาพิจารณาดำเนินการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ต่อไป