วันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามสถาณการณ์ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดใรคคนปลอดภัย" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา