วันที่ 16-17 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง  ทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ในพื้นที่สำนักงานชลประทานเขต 16 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 60 ตัว พร้อมฉีดวัคซีน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า