วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านน้ำน้อย ม. 9 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม แนะนำการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ แลกเปลียนความคิดเห็น กลุ่มนี้ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯเมื่อพ.ศ. 2559 และได้ดำเนินการรูปแบบกลุ่มตลอดมา