19 ธันวาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร  " ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม " (GFM ) ในพื้นที่ ม. 2 ต. ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขงา ให้ความรู้ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม การปฎิบัติการป้องโรคไก่พื้นเมือง พูดคุย ซักถาม แลกเปลียนความคิดเห็น ในงานด้านปศุสัตว์