วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ อบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง มีผู้แทนจากทุกอปท. เข้าร่วม จำนวน 30  ราย สาธิติวิธีการใช้ลูกดอก ปืนอัดลม การเก็บตัวอย่างสัตว์ แนวทางการดำเนินงานของเทศบาลฯ แนวทางการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกอปท.ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เข้าร่วมอบรม