วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลพะตง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มฯและการเฝ้าระวังโรคระบาดในโคให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม อบต.พะตง จำนวน 57 ราย