วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการ"การจัดการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมของไก่พื้นเมือง (GFM)"  ณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ ในการนี้ได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมฯเวที 4 ด้วย