วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมวัน field day อำเภอหาดใหญ่  ณ ศพก.หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมจุดถ่ายทอดด้านปศุสัตว์(หมูหลุม/เลี้ยงเป็ดไข่) พบปะให้ความรู้ คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมด้วย