วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้ออกติดตามความเคลื่อนไหว การดำเนินงานตามโครงการศูนย์ ศพก.(เครือข่าย ปี61กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง) ของนายชัยโรจน์  โสบุญ หมู่ที่7 ต.ทุ่งตำเสา เพื่อประกอบการพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยการผลิต ต่อไป