วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดกิจกรรมผ่าตัด ตอน ทำหมัน สุนัขจรจัด ในวัดและสถานศีกษา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทั้งนี้เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัด