วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรและลดความเสี่ยงการระบาดของโรคจากสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์และพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง