วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตาม/สำรวจข้อมูลตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าปศุสัตว์ (ศพก.)เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา