วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายไพจิตร เทพไชย ด่านกักกันสัตว์สงขลา และนายทศพล มิ่งแก้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากร สาธิตฝึกปฏิบัติการทำชุดเป่าลูกดอกเพื่อจับสัตว์กรณีฉุกเฉิน (สุนัข โค กระบือ ฯลฯ ) แก่ผู้นำชุมชน อาสาปศุสัตว์ฯ ผู้ประกอบการโรงงาน สถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลพะตง ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพะตง องหาดใหญ่ จ.สงขลา ตามโครงการฝึกอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์ติดคน