วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของโครงการธนาคารโคกระบือ(ธคก.) จำนวน 38 ราย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา