วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา และเทศบาลเมืองบ้านพรุ  บริการฉีดวัคซีนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า รอบจุดเกิดโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุและใกล้เคียง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา