วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเจาะเลือดแพะเพื่อตรวจสอบ รับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา