วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จัดการอบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 37 คน ตามโครงการคนปลอดโรคสัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า