วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพินิจ  สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยนางสาวณัฐทิณา มูเก็ม สัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย และตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ของนายนิกร จันทร์งาม หมู่ที่4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา