วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา และสำนักงานประมงอำเภอสะเดา ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ตำบลปริก อำเภอสะเดา จำนวน 9 ราย โดยเกษตรตรกร ได้รับปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์เป็นไก่พื้นเมือง จำนวน 6 ราย พบว่าไก่เติบโตดี และไก่ไข่ จำนวน 3 ราย ได้รับผลผลิตไข่ไก่

 


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ ในตำบล สำนักขาม ,ปาดังเบซาร์ และ ตำบลทุ่งหมอ ได้บริการตรวจสุขภาพโค ตรวจระบบสืบพันธุ์และการตั้งท้อง ฉีดวิตามิน และมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนให้กับเกษตรกรทั้ง 7 ราย ผลการตรวจสุขภาพ พบว่าโคทุกตัวมีสุขภาพดี โคตั้งท้อง 4 ตัว  สำหรับโคที่ยังไม่ตั้งท้อง ได้เหนี่ยวนำเพื่อกระตุ้นการเป็นสัด ให้โคได้ผสมต่อไป

 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค แนะนำการป้องกันโรคระบาดต่างๆในโค และการสุขาภิบาลสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนต้นน้ำ และแม่พันธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 13 ราย เพื่อปรับปรุงการเลี้ยงให้ดีขึ้นต่อไป

 

วันที่ 1 กันยายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ลงพื้นที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด เพื่อเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ หมู่ 4,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เกษตรกรรับบริการ จำนวน 22 ราย รวมโค 404 ตัว

images/stories/pappvlo_sgk/2564/sep/1-9-64sd/1.jpg


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง ในฟาร์มโค กระบือ ของเกษตรกรตำบลท่าโพธิ์ ตำบลปาดังเบซาร์ ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะโรคลัมปีสกิน จำนวน 5 ฟาร์ม พร้อมประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคและการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่จากต่างพื้นที่