วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา และสำนักงานประมงอำเภอสะเดา ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ตำบลปริก อำเภอสะเดา จำนวน 9 ราย โดยเกษตรตรกร ได้รับปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์เป็นไก่พื้นเมือง จำนวน 6 ราย พบว่าไก่เติบโตดี และไก่ไข่ จำนวน 3 ราย ได้รับผลผลิตไข่ไก่