วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ ในตำบล สำนักขาม ,ปาดังเบซาร์ และ ตำบลทุ่งหมอ ได้บริการตรวจสุขภาพโค ตรวจระบบสืบพันธุ์และการตั้งท้อง ฉีดวิตามิน และมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนให้กับเกษตรกรทั้ง 7 ราย ผลการตรวจสุขภาพ พบว่าโคทุกตัวมีสุขภาพดี โคตั้งท้อง 4 ตัว  สำหรับโคที่ยังไม่ตั้งท้อง ได้เหนี่ยวนำเพื่อกระตุ้นการเป็นสัด ให้โคได้ผสมต่อไป