วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รับมอบหญ้าแห้ง จำนวน 250 ฟ่อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 9 ตำบลควนรู. หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 175 ราย โค 520  ตัว