วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำสวนยาง มาทำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงโค โดยใช้พันธุ์รูซี่  ของเกษตรกรหมู่ที่ 14  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่ 15 ไร่ ให้ผลผลิตดี ทั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เปลี่ยนจากทำสวนยางมาปลูกหญ้าเลี้ยงโค ที่มีความต้องการหญ้าสด หญ้าหมัก เพิ่มมากขึ้น