วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคูหาใต้ และอาสาปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคูหาใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน