วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอรัตภูมิ จัดงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาลึก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานีเรียนรู้ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเสริมรายได้