วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตามความก้าวหน้า การเตรียมโรงเรือนของเกษตรกรและผู้ประกอบฟาร์มโคนม โครงการธคก. ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา