วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาสาปศุสัตว์เข้าร่วมอบรม 57 คน