วันที่ 28 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนอำเภอรัตภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพัฒนากลุ่มร่วมถึงการป้องกันโรค การปรับปรุงพันธุ์ แหล่งจำหน่ายพันธุ์โคที่น่าเชื่อถือ อาหารลดต้นทุน และเรื่องการตลาด มีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหมด 18 คน