วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อกรณีต่ออายุของบริษัท ลูกปลาฟาร์ม จำกัด
ม.5 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิจ.สงขลา เพื่อยื่นเรื่องให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป