วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน อำเภอรัตภูมิ ณ ที่ทำการกลุ่ม ม. 13 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีสมาชิกกลุ่มร่วมประชุม 47 ราย พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปรังปรุงข้อมูลรายครัวเรือน และเตรียมความพร้อมการประกวดในวันที่ 18 ก.พ.62 ต่อไป