วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 คน