วันที่ 3  ธันวาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาและคณะครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านนาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีนักเรียนและครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน