วันที่ 14  พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มโคเนื้อโคขุน อำเภอรัตภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมประกวดกลุ่มโคดีเด่น ในระดับชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหมด 18 ท่าน