วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยนายอำเภอ เป็นประธานการประชุม