วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ให้ความรู้เรื่อง คำแนะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตัวเมื่อถูกสุนัขกัด เพื่อให้อาสาสมัครนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชนตระหนัก และป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้าได้