วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจติดตามระดับน้ำในพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ของโค สัตว์ปีก  อำเภอรัตภูมิ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เพื่อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์