วันที่ 8 ธันวาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศสุัตว์จังหวัดสงขลา และหน่วยเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ให้บริการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา