วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ และการควบคุมโรคระบาดสัตว์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์  เกษตรกร  15  ราย  โค 71 ตัว พร้อมแจกเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร