วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ เพื่อแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร