วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามผลการส่งนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศีกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา