วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  เก็บตัวอย่างเลือดแพะเนื้อ จำนวน 25 ตัวอย่าง จากฟาร์มแพะเนื้อ 5 ฟาร์ม ในตำบลโรง และเตำบลชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจหาโรคแท้งติดต่อ และเพื่อรับการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อในอนาคต

 


วันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ติดตามโคของเกษตรกร ภาตใต้โครงการ ธคก. ปี 2560 ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โค 5 ตัว เกษตรกร 5 ราย 

 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 – 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค กระบือฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์พันธุ์ และติดตามลูกเกิด โดย เป้าหมายหลักคือเกษตรกรที่เข้าโครงการปี 2563 จำนวน 7 ราย พบว่า มีโคคลอดลุูกแล้ว 1 ตัว ตั้งท้อง 3 ตัว และต้องนวดกระตุ้นรังไข่ 3 ตัว

    วันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  77 ตัว เกษตรกร 16 ราย

 

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้องแม่โคของเกษตรกร ตำบลเกาะใหญ่ และตำบลกระแสสินธุ์ แม่โคได้รับการผสมเทียม  4 ตัว เกษตรกร 2 ราย  ตรวจท้องแม่โค 2 ตัว เกษตรกร 2 ราย