วันที่ 23  มิถุนายน 2563  สำนักงานอำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  จำนวน 5 ราย พบลูกโคเกิดใหม่ จำนวน 2 ตัว แม่โคกำลังตั้งท้อง 3 ตัว