วันที่ 19  มกราคม  2565  นายสวัสดิ์   กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด  ตรวจสุขภาพโค ของสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ หมู่ที่2  ตำบลตะเครียะ  เพื่อเตรียมขยายผลให้แก่เกษตรกรรายต่อไป