วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ที่เกษตรกรยืมเพื่อผลิตจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดำเนินการเจาะเลือด ประทับตราหมายเลข 1 และฝังไมโครชิพ