วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนหน้ามรสุมซึ่งอาจเกิดอุทกภัย เกษตรกรมารับบริการ 100-200 รายต่อวัน