วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการส่งมอบลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และทำสัญญากับเกษตรกรที่ยืมลูกกระบือ ของเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา