วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการแพะแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมกับให้ความรู้ รับทราบและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานให้แก่เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด