25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมเกษตรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ฯ ที่ยืมแม่กระบือจากโครงการฯ และเกษตรกรที่จะรับลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ การคัดเลือกเกษตรกร กำหนดวันส่งมอบลูกกระบือต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา