วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ติดตามลูกกระบือเกิด การมอบลูกกระบืออายุ 18 เดือนขึ้นไปให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิตรายต่อไป แนะนำการปรับปรุงพันธุ์กระบือโดยวิธีการผสมเทียม การเตรียมพร้อมและเตรียมรับสถานการณ์เมื่อเกิดอุทกภัยช่วงหน้ามรสุม และแจกเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ วิตามิน ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม